ДХБ-ын ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТУХАЙ ЯРЬСАН САЛБАРЫН ИНФЛҮҮНСЕРҮҮДИЙН ВИДЕО ЯРИЛЦЛАГА ҮЗЭЭРЭЙ

Дэлхийн улс оронтой ижил түвшинд шударга өрсөлдөх боломж Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Ерөнхийлөгч Отгондаваагийн Амартүвшинтэй хийсэн ярилцлага
ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр хэрэгжсэнээр Монголын экспорт, импортын дамжин өнгөрөх тээврийн эрх чөлөөг хангана Туушин компаний дэд захирал Ням-Осорын Энхриймаатай хийсэн ярилцлага
ЖДҮ эрхлэгчдэд ДХБ-н Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг илүү сайжруулах бүрэн боломж байна Европын Холбооноос Монгол улсад суугаа Элчин сайд бөгөөд Төлөөлөгчийн газрын тэргүүн Траян Лауренцю Христеатай хийсэн ярилцлага
Монгол Улс 2025 он гэхэд ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусна Монгол Улсын гадаад харилцааны дэд сайд Батсүмбэрийн Мөнхжинтэй хийсэн ярилцлага
Дэлхийн улс оронтой ижил түвшинд шударга өрсөлдөх боломж
Хэд хэдэн салбарт өөрчлөлт хийх шаардлагатай байж магадгүй юм
Гадаад худалдаа хөнгөвчлөгдөхгүй байна. ЯАГААД?
Худалдааг хөнгөвчлөх Үндэсний хороо илүү хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store