Хүрэх зам-2025: Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх ач холбогдол, алсын хараа

 • Хэлэлцээрийн 1, 2, 5, 6, 8, 10 дугаар зүйлийн хэрэгжилт хангах
 • Чанар стандартын хяналтыг олон улсын хэмжээнд уялдуулах
 • Хил дамнасан худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор давхардсан хяналтыг арилгахын тулд бусад төрийн байгууллагатай нягт уялдах
 • Мэдлэг, мэдээ, мэдээлэл солилцох
 • Хөрш болон бусад түнш орны ижил чиг үүргийн байгууллагатай тохиролцож, өөр өөрсдийн стандартыг хүлээн зөвшөөрөх боломж эдлэх
 • Хууль сахилт өндөр хариуцагчийн эрсдлийг хамтран тооцох
 • Эрсдлийн удирдлага нэвтрүүлэх гэх зэрэг гол чиг үүрэгтэй.
 • Гадаад худалдаанд оролцогч төрийн байгууллага хооронд мэдээллийг цахимаар солилцох, түүний аюулгүй байдал,бүрэн бүтэн байдлыг хангах
 • Цахимаар харилцан холбогдох чадварыг дэмжих
 • Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх
 • Үйл ажиллагаагаа уялдуулах
 1. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх талаар ярихад хамгийн түрүүнд бид худалдааны өртөг зардал бууруулах тухай их ярьдаг. Яах аргагүй чухал. Гэхдээ гадаад худалдаа, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бизнесийн үр ашгийг хэрхэн дээшлүүлэх тухай бас ярих нь чухал. Одоо мөрдөж байгаа гаалийн хууль эрхзүйн орчин, олон улсын ижил төстэй баримт бичгүүдэд гаалийн бүрдүүлэлтийн горим гэж бий. Энэ горимын хэрэгжилтийг төр, хувийн хэвшил,мэргэжлийн холбоод, Үндэсний хороо цөмөөрөө уялдаа холбоотой ил тод, хариуцлагатай хэрэгжүүлж байж гэмээнэ бидний өнөөдөр яриад байгаа гадаад худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ үр дүнтэй болох нэг үндэс болно. Өөрөөр хэлбэл, худалдаа эрхлэгчдийн ашиг орлого өснө. Хил гаалиар нэвтрэх саад чирэгдэл багасна. Цаг хугацаа ч хэмнэнэ.
 2. Гадаад худалдааг хөнгөвчлөхийн тулд худалдаа эрхлэгчдийн худалдаанд зориулсан техникийн тусламж үзүүлж чадавхижуулах тухай хэлэлцээрт тусгасан байгаа. Иймд оролцогч талуудад мэргэжлийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээг үе шаттай, тасралтгүй зохион байгуулах хэрэгтэй санагддаг. Энэ нь тэдний бизнест үр өгөөжөө өгнө. Энэ тал дээр манай мэргэжлийн холбоонд асар их нөөц боломж байна. Энэ капитал хэлэлцээрийн хэрэгжилтэнд ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад анхаараасай. Үндэсний хорооны гишүүдэд хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж байгаа улс оронд үзүүлж байгаа техникийн тусламж үйлчилгээг аль болох ав адил, эрх тэгш зарчмаар хүртээх гэсэн санал дэвшүүлж байна.
 3. Мэдээлэлийн ил тод, хүртээмжтэй байдал. Төрөөс гарч байгаа болон шинэчилж байгаа хууль, тогтоол, журам талаар талуудад тэнцвэртэй мэдээлэх, түүнээс гадна, худалдааг хөнгөвчлөхтэй холбоотой бүхий л бодлого, баримт бичиг, мэдээллийг шуурхай, харилцан ижил түвшинд авах боломж хангах.

Мөн Монгол Улсын Засгийн газар нэн даруй нэгдсэн терминалын асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. 2020 оны УИХ-н 152 тогтоол гарч, 2050 тогтвортой хөгжлийн бодлогын бичиг баримтад ч тусгагдсан. Логистикийн дэд бүцтийн асуудалд Засгийн газар, улс төрийн бодлого нэгдмэл, тогтвортой байх нь хамгийн чухал гэдгийг Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбооны ТУЗ дарга Г. Оргил цахим хэлэлцүүлэгт оролцохдоо онцлов.

 • Худалдааны нийт зардал 13–15,5% буурна
 • Экспорт 13,8- 22,3% хүртэл нэмэгдэх боломжтой
 • Хилийн бүсийн худалдаа 60–80% өснө
 • Гаалийн үйлчилгээ түргэн шуурхай болно
 • Техникийн туслалцаа үзүүлж чадавхижуулна
 • Эдийн засгийг төрөлжүүлнэ
 • Өрсөлдөх чадвар өснө
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татна
 • Ажлын байр шинээр бий болно
 • Засгийн газрын төсвийн орлого бүрдүүлэлт өснө
 • Хэрэглэгч хямд, аюулгүй, чанартай бүтээгдхүүн хэрэглэнэ
 • ЖДҮ эрхлэгчдийн бизнес тэлж, дэлхийн зах зээлд гарах гэх зэрэг үр ашиг улс орнууд хүртэх юм.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store