ЭНИМЭЙШНИЙ БҮХ ДУГААР ҮЗНЭ ҮҮ

ТА ҮҮНИЙГ МЭДЭХ ҮҮ? Олон зуун жилийн өмнө Монголчууд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх арга хэрэглэж байсныг? Их Хаан Чингис, Монголын эзэнт гүрнээс ч өмнө Монголчууд худалдааг эрхэмлэн дээдэлдэг байжээ. Нүүдэлчин ардын хувьд амьдрал нь зөвхөн мал аж ахуйдаа л зориулагдсан. Ийм учраас Монголчуудын хувьд худалдаа эрхлэх нь тухайн үед маш чухал байв.

Энэ ярилцлага нь, ”ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр — Монголд” медиа нөлөөллийн ажлын нэг хэсэг болно. Медиа нөлөөллийн ажлыг Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Монголын Худалдааг Дэмжих Төсөл (ТРАМ) ивээн тэтгэв. ТРАМ төслийн үндсэн зорилго нь уул уурхайн бус салбарын экспортыг нэмэгдүүлэх замаар Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулахад оршино. Төслийг Монголын Гадаад Харилцааны Яам болон Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим хамтран хэрэгжүүлж байна. Худалдааг Хөнгөвчлөх Хэлэлцээрийн талаар илүү их мэдээлэл хүсвэл энд дарж үзнэ үү.

Энэ контент Европын Холбооны санхүүгийн дэмжлэгээр бүтсэн болно. Контентын агуулгыг зөвхөн GOPA бүрэн хариуцах ба Европын Холбооны үзэл санааг ямар нэгэн байдлаар тусгаагүй болно.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

April 1st studio 🙂 amen thank you omg!!!!!

It’s a Wonderful Life (of the Living Dead)!

What is Unicorn Universe?

"We are destined just to die."

2021: Breaking the Code

White House Jobs Are Available!

The CHAOSS Project Medium Blog

Launching Fluffy boxes

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
TFA MONGOLIA

TFA MONGOLIA

More from Medium

The switchover to a new level through sound — Audio markets in a glimpse

MyTrade 2021 Roadmap Released!

Weeknotes Mar 28th-Apr 1st 2022

All my life I have only ever wanted to see people be happy, and the last two nights were the best…